Giới thiệu

HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

 

 • 1977 : Công ty là bộ phận phát hành sách trực thuộc toàn diện Ty Văn hóa và thông tin cho đến ngày 18/11/1977 thành lập quốc doanh Phát hành sách tỉnh Sông Bé theo Quyết định số: 594/QĐ.UB UBND tỉnh ngày 18/11/1977.
 • 1981 : Tháng 9 năm 1981 chuyển quốc doanh Phát hành sách thành Công ty Phát hành sách theo Quyết định số 749/QĐ.TC ngày 12/9/1981 của UBND tỉnh Sông Bé.
 • 1986 : Tháng 11 năm 1986 công ty đảm nhận, bảo quản, phân phối toàn bộ vật tư, thiết bị chuyển ngành văn hóa thông tin theo Quyết định số 1346/QĐ.UB ngày 07/11/1986 của UBND tỉnh Sông Bé.
 • 1987 : Tháng 7 năm 1987 nhận nhiệm vụ kinh doanh nhiếp ảnh cho Công ty Phát hành sách Sông Bé theo quyết định số 30/QĐ.UB ngày 02/7/1987 của UBND tỉnh Sông Bé.
 • 1990 : Tháng 5 năm 1990 đổi tên Công ty phát hành sách thành Công ty Văn hóa Tổng hợp tỉnh theo Quyết định số 124/QĐ.UB ngày 25/5/1990 của UBND tỉnh Sông Bé.
 • 1993 : Tháng 01 năm 1993 công ty thành lập doanh nghiệp nhà nước Công ty Văn hóa Tổng hợp tỉnh Sông bé theo Quyết định số 02/QĐ.UB ngày 08/1/1993 của UBND tỉnh Sông Bé.
 • 2001 : Tháng 10 năm 2001 hợp nhất Công ty Văn hóa Tổng hợp với công ty Phát hành phim và chiếu bóng tỉnh Bình Dương theo Quyết định số 166/2001/QĐ.UB ngày 23/10/2001 của UBND tỉnh Bình Dương (do tách tỉnh Sông Bé thành 2 tỉnh Bình Dương và Bình Phước từ ngày 01/01/2007).
 • 2004 : Đến tháng 11/2004 tiếp tục hợp nhất thêm Công ty sách Thiết bị và lấy tên chung là Công ty Văn hóa Tổng hợp
 • 2005 : Năm 2005 UBND tỉnh Bình Dương ra quyết định thành lập Trung tâm Phát hành Phim và Chiếu bóng thuộc sở Văn hóa thông tin tỉnh Bình Dương trên cơ sở tách bộ phận Phát hành Phim và Chiếu bóng thuộc Công ty Văn hóa Tổng hợp.
 • 2006 : Ngày 22/8/2006UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt phương án và chuyển Công ty Văn hóa Tổng hợp thành Công ty Cổ phần Căn cứ quyết định số 3760/QĐ- UBND của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương và được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Văn hóa Tổng hợp Bình Dương thành lập ngày 22/12/2006, chính thức hoạt động từ ngày 05/1/2007.
 • 2014 : Ngày 18/12/2014 công ty Cổ phần Văn hóa Tổng hợp Bình Dương đổi thành Công ty Cổ phần Văn hóa & thương Mại Bình Dương.
 • 2019 : Ngày 09/01/2019 Công ty đổi tên thành Công ty Cổ phần Văn hóa & thương Mại Bình Dương – Fabico.